Prawa autorskie

Prawa autorskie © 2010, Norweski Urząd ds. Eksportu Ryb i Owoców Morza

Surowo zabrania się kopiowania z tej strony internetowej wszelkich treści na użytek inny niż prywatny bez pisemnej zgody Norweskiego Urzędu ds. Eksportu Ryb i Owoców Morza. Zakaz ten obejmuje wszystkie formy kopiowania, zarówno w formie elektronicznej jak i innej, w tym kopiowanie w formie rysunku i malowania.

Zgodnie z norweską Ustawą z 12 maja 1961 r. nr 2 o Prawach Własności Intelektualnej (Norweska Ustawa o Prawach Autorskich) wyłączne prawo do własności intelektualnej posiada twórca własności intelektualnej. Obejmuje ono wyłączne prawo do wykonywania kopii własności intelektualnej jak i publicznego udostępniania własności intelektualnej w formie oryginalnej lub innej.

Wszystkie zdjęcia, które zostały przekazane Norweskiemu Urzędowi ds. Eksportu Ryb i Owoców Morza i opublikowane na tej stronie internetowej, podlegają ochronie Norweskiej Ustawy o Prawach Autorskich, zarówno jako zdjęcia stanowiące własność intelektualną jak i materiał fotograficzny. Norweski Urząd ds. Eksportu Ryb i Owoców Morza posiada prawa do materiału fotograficznego lub posiada zgodę twórcy (fotografa) będącego posiadaczem własności intelektualnej na występowanie w jego imieniu. Reprodukcję własności intelektualnej można wykonać po uzyskaniu uprzedniej zgody Norweskiego Urzędu ds. Eksportu Ryb i Owoców Morza.

Wykorzystywany materiał fotograficzny powinien zawierać informację, że pochodzi od Norweskiego Urzędu ds. Eksportu Ryb i Owoców Morza. Należy także podać imię i nazwisko fotografa. Materiał fotograficzny może zostać wykorzystany wyłącznie do celu, jaki został podany w momencie jego przekazania i zatwierdzony przez Norweski Urząd ds. Eksportu Ryb i Owoców Morza. Dalsza dystrybucja materiałów jest surowo zabroniona.

Wszelkie naruszenia norweskiej Ustawy o Prawach Autorskich w odniesieniu do zdjęć, o których mowa powyżej, podlegają karze grzywny i/lub pozbawienia wolności oraz skutkują obowiązkiem naprawienia przez sprawcę wyrządzonych szkód.

Powyższe informacje stanowią jedynie wskazówki i nie powinny być uważane za informacje o charakterze kompleksowym, a ich odbiorcy nie przysługuje regres w stosunku do Norweskiego Urzędu ds. Eksportu Ryb i Owoców Morza.